Thiết bị điện HoneyWell - USA
Sắp xếp theo:
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 100mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL2251H 25A Dòng Rò 100mA
30%
750,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL22530 25A Dòng Rò 30mA
30%
579,000₫ 406,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 300mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL2253H 25A Dòng Rò 300mA
30%
750,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 100mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL2401H 40A Dòng Rò 100mA
30%
750,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL24030 40A Dòng Rò 30mA
30%
579,000₫ 406,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 300mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL2403H 40A Dòng Rò 300mA
30%
750,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 100mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL2631H 63A Dòng Rò 100mA
30%
750,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL26330 63A Dòng Rò 30mA
30%
650,000₫ 455,000₫
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 300mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 4.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 2 Cực HWL2633H 63A Dòng Rò 300mA
30%
750,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 100mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL4251H 25A Dòng Rò 100mA
30%
1,380,000₫ 966,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL42530 25A Dòng Rò 30mA
30%
800,000₫ 560,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 300mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL4253H 25A Dòng Rò 300mA
30%
1,380,000₫ 966,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 100mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Kích thước tiếp điểm: 1 ~ 25 mm²
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL4401H 40A Dòng Rò 100mA
30%
1,380,000₫ 966,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL44030 40A Dòng Rò 30mA
30%
860,000₫ 602,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 300mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Kích thước tiếp điểm: 1 ~ 25 mm²
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL4403H 40A Dòng Rò 300mA
30%
1,380,000₫ 966,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 100mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Kích thước tiếp điểm: 1 ~ 25 mm²
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL4631H 63A Dòng Rò 100mA
30%
1,380,000₫ 966,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Kích thước tiếp điểm: 1 ~ 25 mm²
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL46330 63A Dòng Rò 30mA
30%
1,150,000₫ 805,000₫
Bảo vệ chống dòng rò.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 300mA.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Honeywell RCD 4 Cực HWL4633H 63A Dòng Rò 300mA
30%
1,140,000₫ 798,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 03A - 40A.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 1 cực 03A - 40A
29%
79,000₫ 56,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 50A - 63A.
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 1 cực 50A - 63A
30%
148,000₫ 104,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 3A - 40A
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 2 cực 03A - 40A
30%
220,000₫ 154,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 50A
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 2 cực HWMC250 50A
30%
300,000₫ 210,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 63A
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 2 cực HWMC263 63A
30%
300,000₫ 210,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 3A - 40A
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 3 cực 03A - 40A
30%
360,000₫ 252,000₫
Bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch
Dòng định mức: 50A - 63A
Điện áp định mức 240/415V
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Độ bền cơ học 20.000 lần
Đèn báo hiệu đỏ/xanh
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 3 cực 50A - 63A
30%
480,000₫ 336,000₫
Điện áp nguồn 240VAC/06KA
Dòng định mức 10A
Độ bền cơ học 20.000 lần
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
Màu trắng, tự động ngắt điện thế khi dòng phụ tải vượt MCB.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 4 cực 10A HWMC410
30%
500,000₫ 350,000₫
Điện áp nguồn 240VAC/06KA
Dòng định mức 16A
Độ bền cơ học 20.000 lần
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
Màu trắng, tự động ngắt điện thế khi dòng phụ tải vượt MCB.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 4 cực 16A HWMC416
30%
500,000₫ 350,000₫
Điện áp nguồn 240VAC/06KA
Dòng định mức 25A
Độ bền cơ học 20.000 lần
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
Màu trắng, tự động ngắt điện thế khi dòng phụ tải vượt MCB.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 4 cực 25A HWMC425
30%
500,000₫ 350,000₫
Điện áp nguồn 240VAC/06KA
Dòng định mức 32A
Độ bền cơ học 20.000 lần
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
Màu trắng, tự động ngắt điện thế khi dòng phụ tải vượt MCB.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 4 cực 32A HWMC432
30%
500,000₫ 350,000₫
Điện áp nguồn 240VAC/06KA
Dòng định mức 3A
Độ bền cơ học 20.000 lần
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
Màu trắng, tự động ngắt điện thế khi dòng phụ tải vượt MCB.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 4 cực 3A HWMC403
30%
500,000₫ 350,000₫
Điện áp nguồn 240VAC/06KA
Dòng định mức 40A
Độ bền cơ học 20.000 lần
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
Màu trắng, tự động ngắt điện thế khi dòng phụ tải vượt MCB.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động Honeywell MCB 4 cực 40A HWMC440
30%
500,000₫ 350,000₫